Ίδρυση

Η ορεινή Ναυπακτία µπορεί να έχει πολλές φυσικές οµορφιές, αλλά το έδαφός της είναι πετρώδες και άγονο. Τούτο oδήγησε αρκετούς από τους κατοίκους της στο εξωτερικό για καλύτερη τύχη. Αρκετοί ήταν και οι Δορβιτσώτες που πήραν το δρόµο της ξενιτιάς, πρώτα στη Ρουµανία, ύστερα στην Αµερική και στη δεκαετία του ’60 στη Γερµανία. Μετά την εξωτερική, φυσικό ήταν να ακολουθήσει και η εσωτερική µετανάστευη που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τις δεκαετίες του 1950 και 1960.

Ενδεικτικά είναι ότι το πρώτο αυτοκίνητο έφθασε στο χωριό στα 1950 και µόλις τα τελευταία χρόνια ασφαλτοστρώθηκε ο δρόµος, ενω στα 1971 επεκτάθηκε σ’αυτό και ο ηλεκτροφωτισµός.

Η έξοδος αυτή του ανθρώπινου δυναµικού για σπουδές και την εξεύρεση εργασίας ερήµωσε βέβαια το χωριό, αλλά είχε σα συνέπεια τη δηµιουργία Δορβιτσώτικων παροικιών σε διάφορα µέρη της Ελλάδας, όπως στην Αθήνα και ιδιαίτερα στο Λόφο Αξιωµατικών, στους Μολάους, στην Κόρινθο, στη Θεσσαλονί­κη, στη Ναύπακτο και αλλού. Ως είναι φυσικό, ο περισσότερος όγκος του Δορβιτσώτικου στοιχείου συγκεντρώθηκε στην Αθήνα.

Ο κίνδυνος να χαλαρώσουν οι δεσµοί µεταξύ των χωριανών ήταν εµφανής. Όλοι αντιλήφθηκαν την έλλειψη οργάνωσης. Έτσι στα 1960 µια οµάδα προοδευτικών Δορβιτσωτών γεµάτη αγαπη για τη γενέτειρα έριξε την ιδέα ίδρυσης Συλλόγου. Η ιδέα αυτή είχε απήχηση σ” όλους τους Δορβιτσώτες. Στις 30 Ιουνίου 1960 24 Δορβιτσώτες και Δορβιτσώτισσες υπογράφουν στην Αθήνα το καταστατικό του σωµατείου που έφε­ρε την επωνυµία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΡΒΙΤΣΩΤΩΝ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ».

Τα 24 ιδρυτικά µέλη του Συλλόγου είναι:

 • Ι. Αθαν. Δ. Κουφογιάννης
 • Αντών. Ν. Νικόπουλος
 • Ιωάν. Ν. Νικόπουλος
 • Δηµ. Α. Παπαχρίστου
 • Θεόδ. Δ. Παπαχρίστου
 • Χριστόφ. Γ. Παντελής
 • Ελευθ. Α. Μανίκας
 • Αναστ. Α. Καραγιώργος
 • Αντών. Γ. Παντελής
 • Λεων. Δ. Κουφογιάννης
 • Βασίλ. Δ. Κουφογιάννης
 • Δηµ. Ν. Παντελής
 • Χρ. Ε. Σιάχος
 • Κων. Δ. Παντελής
 • Αθαν. Α. Χαραλαµπόπουλος
 • Μιχ. Ν. Αναστασόπουλος
 • Γεώργ. Ν, Αναστασόπουλος
 • Κων. Ν. Αναστασόπουλος
 • Νικ. Γιώτης
 • Πολ. Χ. Γιώτης
 • Αλ. Ηλίας
 • Ελ. Παίσίου
 • Αικ. Τζαναβάρα
 • Αικ. Ζησίµου

Ο Σύλλογος αναγνωρίσθηκε µε την απόφ. 16927/60 του Πρωτο­δικείου Αθηνών, έχει καταχωρισθεί στο βιβλίο αναγνωρισµένων σωµατείων µε α.α. 11.333 και µέλη του είναι οι Δορβιτσώτες όπου γης.